POROZUMIENIE

z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie przewodnictwa turystycznego na terenach parków narodowych województwa dolnośląskiego

Na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Jednolity tekst Dz.U. Nr 99, poz. 1079 z 2001 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. Nr 57, póz. 358 z 1997 r.)

Karkonoski Park Narodowy,

Park Narodowy Gór Stołowych,

Dolnośląska Federacja Przewodników PTTK we Wrocławiu,

Delegatura Sudecka Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, zwane dalej stronami porozumienia, zawierają porozumienie o treści:

§1

Ruch turystyczny w Karkonoskim Parku Narodowym i Parku Narodowym Gór Stołowych może odbywać się tylko wyznaczonymi szlakami turystycznymi.

§2

Prawo do oprowadzania zorganizowanych grup na obszarach obydwu Parków Narodowych, bez obowiązku uzyskiwania odrębnych zezwoleń lub licencji, mają:

1. przewodnicy górscy sudeccy, zwani dalej przewodnikami turystycznymi oraz

2. przodownicy turystyki górskiej z uprawnieniami na Sudety, zwani dalej przodownikami turystycznymi.

§3

l. Przewodnicy turystyczni, prowadzący wycieczki po terenach Parków Narodowych, zobowiązani są do:

1. posiadania ważnej legitymacji oraz identyfikatora przewodnika górskiego sudeckiego wydanych przez właściwego wojewodę na podstawie §32, ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U.Nr 31, poz. 301 z 1999 r.),

2. noszenia stosownego ubioru przewodnickiego,

3. przestrzegania Regulaminów Parków Narodowych, zaznajomienia z ich treścią członków prowadzonej grupy i wykazania dbałości, aby Regulaminy te były przestrzegane przez uczestników wycieczki,

4. dopilnowania, aby uczestnicy oprowadzanych przez przewodników wycieczek wnosili stosowne opłaty za wstęp, obowiązujące na terenie zwiedzanych Parków Narodowych,

5. zachowywania zasad kultury turystycznej.

II. Przodownicy turystyczni, prowadzący wycieczki po terenach Parków Narodowych, zobowiązani są do:

1. posiadania ważnej legitymacji wydanej przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK oraz odznaki przodownickiej,

2. przestrzegania Regulaminów Parków Narodowych, zaznajomienia z ich treścią członków prowadzonej grupy i wykazania dbałości, aby Regulaminy te były przestrzegane przez uczestników wycieczki,

3. dopilnowania, aby uczestnicy oprowadzanych przez przodowników wycieczek wnosili stosowne opłaty za wstęp, obowiązujące na terenie zwiedzanych Parków Narodowych,

4. zachowywania zasad kultury turystycznej.

§4

Dolnośląska Federacja Przewodników PTTK przekaże Dyrekcjom obydwu Parków Narodowych aktualną listę czynnych przewodników górskich sudeckich - członków kół (klubów) przewodnickich zrzeszonych w Federacji, a Delegatura Sudecka Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK listę czynnych przodowników turystyki górskiej z uprawnieniami na Sudety. Listy te będą weryfikowane jeden raz w roku.

§5

Dolnośląska Federacja Przewodników PTTK i Delegatura Sudecka Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK będą:

1. utrzymywać stały kontakt z Dyrekcjami obydwu Parków Narodowych,

2. informować koła (kluby) przewodnickie i przodowników o zmianach w Regulaminach Parków Narodowych, zmianach w organizacji ruchu turystycznego i zagospodarowania turystycznego w Parkach,

3. uzgadniać z Dyrekcjami Parków Narodowych programy kursów dla przewodników i przodowników z zakresu ochrony przyrody i wiedzy o parkach narodowych,

4. organizować systematyczne spotkania szkoleniowe na terenie obydwu Parków Narodowych, zobowiązując prezesów kół do delegowania przynajmniej jednego przedstawiciela na każde ze szkoleń,

5. analizować i wyjaśniać wszelkie zgłoszenia ze strony Dyrekcji Parków Narodowych dotyczące przypadków ewentualnego naruszania regulaminów Parków i zasad turystyki kwalifikowanej przez przewodników i przodowników oraz uczestników oprowadzanych przez nich wycieczek,

6. przekazywać Dyrekcjom Parków propozycje mogące przyczynić się do usprawnienia organizacji ruchu turystycznego w Parkach Narodowych,

7. nadzorować działalność przewodników zrzeszonych w Federacji i egzekwować postanowienia niniejszego porozumienia.

§6

Uprawnionymi do legitymowania przewodników i przodowników turystycznych na terenach każdego z Parków Narodowych są:

1. funkcjonariusze Straży Parku,

2. pracownicy Służby Parku posiadający uprawnienia funkcjonariuszy SP,

3. upoważnieni przedstawiciele Zarządu Federacji Przewodników PTTK oraz Delegatury Sudeckiej Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK,

4. inne osoby upoważnione przez Dyrektorów Parków Narodowych.

§7

Porozumiewające się strony przekażą tekst porozumienia odpowiednio: wszystkim ogniwom PTTK oraz wszystkim komórkom i stanowiskom obsługi ruchu turystycznego Parków Narodowych, których to porozumienie dotyczy.

§8

Strony porozumienia dostrzegają potrzebę dalszego współdziałania dla propagowania zasad turystyki kwalifikowanej, mającej na celu poprawę ochrony przyrody Parków Narodowych oraz bezpieczeństwa turystów.

§9

Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron.

§10

Traci moc porozumienie zawarte w dniu 19 sierpnia 1994 roku pomiędzy Dyrekcją Karkonoskiego Parku Narodowego a Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym w sprawie przewodnictwa turystycznego na obszarze KPN.

§11

Traci moc porozumienie zawarte w dniu 4 września 1996 roku pomiędzy Dyrekcją Parku Narodowego Gór Stołowych a Dolnośląską Federacją Przewodnicką PTTK i Delegaturą Sudecką KTG ZG PTTK w sprawie przewodnictwa turystycznego na obszarze PNGS.

§12

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003roku.

 

Karkonoski Park Narodowy - Dyrektor, mgr inż. Ryszard B. Mochola (-)

Park Narodowy Gór Stołowych - Dyrektor, mgr inż. Janusz Korybo (-)

Dolnośląska Federacja Przewodników PTTK we Wrocławiu - Prezes, dr Tadeusz Jurek (-)

Delegatura Sudecka Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK - Przewodniczący, dr inż. Krystyn Chudoba (-)

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z dnia 28 czerwca 2001 r.

Strona główna